Masterclasses

Stredoškoláci na celom svete navštevujú vždy na jar  univerzity, aby si v celodennom programe vyskúšali prácu na prednej línii základného výskumu. Medzinárodné Masterclasses, ktoré prebiehajú aj na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne, dajú žiakom príležitosť stať sa na jeden deň časticovými fyzikmi. Účastníci pracujú s dátami z experimentov na urýchľovači LHC v CERNe pod vedením fyzikov. Štyri experimenty - ATLAS, CMS, ALICE a LHCb – sprístupnili svoje dáta pre vzdelávacie účely. Masterclasses každoročne prebiehajú v 52 krajinách a na viac ako 210 univerzitách a výskumných centrách.

Masterclasses končia video-konferenciou, počas ktorej sa skupiny študentov z rôznych krajín spájajú s dvoma moderátormi v CERNe alebo vo Fermilabe (Batavia, Illinois, USA), aby prediskutovali výsledky a svoje závery. V rámci diskusie s moderátormi majú tiež možnosť položiť prípadne otázky.

Objav Higgsovho bozónu na LHC v lete 2012 viedol k veľkej mediálnej odozve a veľkému záujmu verejnosti. Medzinárodné Masterclasses ponúkajú stredoškolákom šancu preskúmať časticovú fyziku pri práci so skutočnými dátami z experimentov na LHC. Nosnou myšlienkou programu je nechať študentov pracovať tak ako to robia skutoční vedci.